1
Kontaktinė informacija
2
Tapatybės patvirtinimas

Projektų finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimo anketa

Šioje anketoje prašoma pateikti informacija yra reikalinga sutelktinio finansavimo platformos operatoriui UAB FMĮ Myriad capital (toliau – Operatorius), kad būtų galima įvertinti finansavimo sandorių, sudaromų įsigyjant projekto savininko išleidžiamas obligacijas arba akcijas, priimtinumą finansuotojui (toliau – Finansuotojas). Vertinimas atliekamas laikantis Sutelktinio finansavimo įstatymo ir Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimo ir sutelktinio finansavimo platformų operatorių projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos, reikalavimų.

Tokio vertinimo tikslas yra pagal Finansuotojo pateiktą informaciją įvertinti Finansuotojo žinias ir patirtį investavimo į obligacijas ir (arba) akcijas srityse bei konkrečios finansavimo sandorio rūšies priimtinumą Finansuotojui. Jeigu atlikus vertinimą nustatoma, kad konkreti finansavimo sandorio rūšis (obligacijų ir (arba) akcijų įsigijimas) nėra priimtina Finansuotojui, Operatorius leidžia Finansuotojui naudotis platformos paslaugomis ir sudaryti obligacijų ir (arba) akcijų įsigijimo sandorius, tačiau įspėja apie neigiamus vertinimo rezultatus ir papildomai pateikia informaciją apie su investavimu susijusias rizikas, įskaitant informaciją apie galimą visišką ar dalinį projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimą, riziką, kad Finansuotojas gali negauti tikėtino pelno, finansavimo likvidumo riziką, taip pat kitas sutelktiniam finansavimui būdingas rizikas. Todėl Finansuotojas, nusprendęs naudotis Operatoriaus sutelktinio finansavimo paslaugomis, nors jo vertinimas yra neigiamas, prisiima rizika, kad gali praprasti savo investicijas ir (ar) negauti tikėtinos investicijų grąžos. Operatorius neatsako Finansuotojui už jo prarastas investicijas ir (ar) negautą tikėtiną investicijų grąžą.

Tuo atveju, jeigu Finansuotojas atsisako atsakyti į pateiktus klausimus ar į jų dalį bei pateikti prašomą informaciją ar jos dalį, Operatorius negalės įvertinti finansavimo sandorio priimtinumo Finansuotojui ir turės atsisakyti leisti Finansuotojui naudotis Operatoriaus paslaugomis.

Operatorius įsipareigoja visą Finansuotojo pateiktą informaciją naudoti išskirtinai Finansuotojo interesais ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Klausimai susiję su Jūsų patirtimi:

Klausimai susiję su Jūsų žiniomis, išsilavinimu bei investavimo tikslais:

„Dėmesio“

Iš Jūsų užpildytos projektų finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimo anketos negalime įvertinti, kad konkreti finansavimo sandorio rūšis (obligacijų ir (arba) akcijų įsigijimas) yra Jums priimtina.

Nusprendę naudotis Operatoriaus sutelktinio finansavimo paslaugomis, prisiimate riziką, kad galite praprasti savo investicijas ir (ar) negauti tikėtinos investicijų grąžos, todėl turėtumėte rūpestingai apsvarstyti, ar investavimas į konkrečias FP yra priimtinas asmeniškai Jums, įvertinus Jūsų investavimo patirtį, žinias, investavimo tikslus, finansinę padėtį bei prisiimtus įsipareigojimus bei kitas Jums svarbias aplinkybes.

Operatorius neatsako Finansuotojui už jo prarastas investicijas ir (ar) negautą tikėtiną investicijų grąžą.

Prašome susipažinti su šiame dokumente pateikiamas apibendrintas finansinių priemonių (FP) ir joms būdingų rizikų aprašymas, kad Investuotojas galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą. Tačiau tai nėra visos rizikos ir kiti svarbūs aspektai, susiję su investavimu į FP. Pažymėtina, kad konkreti FP gali turėti papildomų jai būdingų sąlygų bei rizikų.

I.Nuosavybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybiniai popieriai - tai akcijos arba joms lygiaverčiai perleidžiamieji vertybiniai popieriai, patvirtinantys dalyvavimą akciniame kapitale ir suteikiantys jų savininkams turtines (pvz. gauti dividendus) ir neturtines teises (pvz. teisę dalyvauti bendrovės valdyme), taip pat kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie suteikia teisę įsigyti akcijas arba joms lygiaverčius vertybinius popierius.

Pavadinimas Aprašymas Galimos rizikos

Akcijos

Vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas teises. Akcijos yra neterminuoti vertybiniai popieriai, todėl, norint atsiimti investuotas lėšas, akcijas reikia parduoti antrinėje rinkoje. Įsigijus akcijų, pajamų galima tikėtis iš kapitalo prieaugio arba dividendų.

 • Nė vienas pajamų šaltinių nėra garantuotas. Akcijų kaina priklauso nuo akcijų paklausos ir pasiūlos, jas išleidusios bendrovės veiklos rezultatų, pramonės sektoriaus, kuriame veikia bendrovė pokyčių, šalies ir pasaulinės ekonomikos sąlygų.
 • Nėra galimybės suteikti garantijų, kad akcijos kaina ateityje kils.
 • Akcijų kainų svyravimai yra didžiausi, palyginti su skolos vertybiniais popieriais ar investicinių fondų vienetais.
 • Savarankiškai prekiaujant akcijomis didesnė rizika patirti nuostolių dėl informacijos trūkumo apie įmonių veiklos rezultatus ir jų analizę.
 • Akcijų emitentas gali tapti nemokus (iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla), dėl ko emitento akcijos gali prarasti didelę dalį vertės arba net tapti bevertėmis

II. Skolos vertybiniai popieriai

Skolos vertybiniai popieriai – tai vertybinių popierių leidėjo (emitento) įsipareigojimą skolintojui (investuotojui), pasibaigus skolos vertybinio popieriaus terminui, sumokėti skolos vertybinių popierių nominaliajai vertei lygią sumą bei palūkanas patvirtinantys perleidžiamieji vertybiniai popieriai.

Įvairiausios trukmės skolos vertybiniai popieriai suteikia investuotojui galimybę tiksliai žinoti, kokios bus pajamos per pasirinktą investavimo laikotarpį.

Pavadinimas Aprašymas Galimos rizikos

Bendrovių obligacijos

Bendrovių skolinį įsipareigojimą patvirtinantys vertybiniai popieriai. Emitentas už obligacijų išpirkimą atsako visu savo turtu.

 • Skolos vertybinių popierių kainų svyravimo amplitudė yra mažesnė nei nuosavybės vertybinių popierių.
 • Už skolos vertybinių popierių išpirkimą ir palūkanų mokėjimą garantuoja jų emitentas, todėl investuotojas prisiima emitento nemokumo (įskaitant bankroto arba restruktūrizavimo) riziką.
 • Jei skolos vertybiniai popieriai parduodami anksčiau, nei ateina išpirkimo laikas, investuotojas gali patirti nuostolį dėl jų kainos kritimo rinkoje.
 • Sąlyginės atkarpos palūkanų obligacijų atveju gali neįvykti sąlygos, su kuriomis yra siejamas palūkanų išmokėjimas arba palūkanų normų didinimas.
 • Užtikrintų obligacijų emitento nemokumo atveju, obligacijų užstato vertės gali nepakakti tinkamai atsiskaityti su investuotojais.
 • Struktūrizuotų obligacijų atveju, investuotojas gali prarasti dalį investuotos sumos tuo atveju, jeigu priemonė, su kuria yra susietos obligacijos, nepasieks obligacijų sąlygose nustatyto minimalaus prieaugio ribos arba sumažės iki tam tikros ribos, kurią pasiekus yra mažinama struktūrizuotų obligacijų išpirkimo kaina

Sąlyginės atkarpos palūkanų obligacijos

Skolinį įsipareigojimą patvirtinantys vertybiniai popieriai, pagal kuriuos investuotojams mokėtinų palūkanų dydis priklausomas nuo tam tikrų iš anksto nustatytų galimų įvykti sąlygų.

Užtikrintos obligacijos

Skolinį įsipareigojimą patvirtinantys vertybiniai popieriai, kurie yra užtikrinami emitento arba trečiųjų asmenų finansinio arba kito turto įkeitimu / hipoteka. Emitento nemokumo atveju arba emitentui vėluojant išpirkti obligacijas, investuotojų reikalavimai gali būti patenkinami iš užstato pirmenybės tvarka prieš kitus emitento kreditorius

Didelės gražos obligacijos (angl. high yeld bonds)

Didesnio pelningumo negu mažą nemokumo riziką turinčių įmonių arba vyriausybių išlestos obligacijos, tačiau ir didesnės rizikos bei prastesnį kredito reitingą turintys skolinį įsipareigojimą patvirtinantys vertybiniai popieriai.

Prisekite galiojančio asmens tapatybės dokumento (paso arba ID kortelės) kopiją

Prašome pateikti galiojančio asmens tapatybės dokumento (paso arba ID kortelės) kopiją, kurioje aiškiai matytųsi dokumento pavadinimas, dokumento numeris, asmens nuotrauka, vardas, pavardė, parašas, unikalus asmens kodas, gimimo data, dokumento išdavimo bei galiojimo datos bei dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas.