PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

1. Šios sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB FMĮ „Myriad capital“ (toliau – Operatorius) projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Operatoriaus veiksmus, siekiant identifikuoti projekto savininkus, įvertinti jų patikimumą bei įvardinti galimas rizikas, susijusias su platformoje skelbiamais projektais.

2. Operatorius įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta sutelktinio finansavimo platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais.

3. Šios Taisyklės apima:

3.1. Projektų savininkų reputacijos vertinimo kriterijus; ir

3.2. Projektų savininkų kreditingumo vertinimo kriterijus.

4. Projekto savininku gali būti tik juridinis asmuo, atitinkantis nepriekaištingos reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijus, nustatytus šiose Taisyklėse.

5. Šias Taisykles tvirtina Operatoriaus valdyba.

6. Už šių Taisyklių įgyvendinimą yra atsakingas Operatoriaus vadovas arba jo tiesiogiai paskirtas įgaliotas asmuo.

7. Projekto savininko vertinimas yra atliekamas kiekvieną kartą prieš ketinant paskelbti naują Projektą sutelktinio finansavimo platformoje.

8. Projekto savininkų patikimumo (t.y. tiek reputacijos, tiek kreditingumo) vertinimas gali būti pavedamas atlikti tretiesiems asmenims.

Projektų savininkų reputacijos vertinimas

9. Operatorius, prieš paskelbdamas projektą sutelktinio finansavimo platformoje, atlieka šiuos veiksmus, skirtus įvertinti projekto savininko reputaciją:

9.1. Surenka bei įvertina informaciją apie projekto savininko vadovą ir projekto savininko dalyvius, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį projekto savininkui;

9.2. Patikrina, ar Taisyklių 9.1. punkte išvardinti asmenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

9.2.1. asmuo yra pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas nėra išnykęs arba nėra praėję 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo asmuo yra pripažintas kaltu dėl nurodytų nusikalstamų veikų, įsiteisėjimo;

9.2.2. asmeniui už įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimų pažeidimą yra pritaikyta nuobauda arba poveikio priemonė ir daugiau kaip kartą per vienus metus nuo pirmos nuobaudos ar kitos įstatymuose nustatytos poveikio priemonės skyrimo taikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė;

9.2.3. asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo pritaikyta poveikio priemonė, išskyrus įspėjimą, kai ši poveikio priemonė buvo skirta už įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, nuostatų pažeidimą ir už tai jis buvo baustas daugiau kaip kartą per metus arba kai už tokį pažeidimą jam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu, arba tas asmuo buvo pripažintas kaltu dėl šios dalies 1 punkte nurodyto nusikaltimo arba baudžiamojo nusižengimo ir nėra praėję 3 metai nuo poveikio priemonės pritaikymo arba teismo nuosprendžio, kuriuo asmuo yra pripažintas kaltu dėl šios dalies 1 punkte nurodyto nusikaltimo arba baudžiamojo nusižengimo, įsiteisėjimo.

10. Projektų savininkų reputacijos vertinimo atlikimo tikslais Operatorius remiasi projektų savininkų vadovų ir (ar) jo dalyvių pateiktais dokumentais ir rašytiniais paaiškinimais, bei viešai prieinama informacija. Šie asmenys privalo užpildyti Projektų savininkų vertinimo anketas (Priedas Nr. 1).

11. Operatorius gali atlikti papildomus patikrinimus išorinėse duomenų bazėse bei pateikti papildomus užklausimus tretiesiems asmenims, jeigu kila pagrįstų abejonių dėl Projekto savininko pateiktos informacijos teisingumo.

12. Projekto savininko vadovas ir projekto savininko dalyvis(iai), kuris(iems) tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris(ie) gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį projekto savininkui privalo Operatoriui pateikti Teistumo (neteistumo) pažymą.

13. Projekto savininko reputacija laikoma netinkama, jeigu jo vadovas ar jo dalyviai nepateikia dokumentų ir (ar) informacijos pagal šių Taisyklių 9.1 punktą ir (ar) projekto savininko vadovas ir (ar) jo dalyviai atitinka bent vieną iš šių Taisyklių 9.2 punkte nustatytų sąlygų. Operatorius turi teisę laikyti, kad projekto savininko reputacija netinkama ir dėl kitų priežasčių, neįvardintų šiame punkte, jeigu jo vertinimu dėl projekto savininko gali kilti grėsmė Operatoriui ir (ar) finansuotojams.

14. Operatorius neleidžia naudotis sutelktinio finansavimo platforma ir Operatoriaus paslaugomis Projekto savininkui, jeigu jo reputacija laikoma netinkama.

Projektų savininkų kreditingumo vertinimas

15. Operatorius, prieš paskelbdamas projektą sutelktinio finansavimo platformoje, atlieka šiuos veiksmus, skirtus įvertinti projekto savininko kreditingumą:

15.1. surenka informaciją apie projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus įsipareigojimus;

15.2. įvertina, ar projekto savininko galimybės vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams nustatytais terminais yra realios (taikoma tais atvejais, kai projekto savininkas išleidžia obligacijas);

15.3. įsitikina, kad projekto savininkui nėra iškeltos bankroto bylos.

16. Operatorius reikalauja, kad projektų savininkai pateiktų šiuos dokumentus/duomenis:

16.1. naujausią finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinį;

16.2. detalią informaciją apie visus projekto savininko prisiimtus įsipareigojimus;

16.3. pažymą, kad projekto savininkui nėra iškelta bankroto byla;

16.4. verslo planą, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kam bus naudojamos per sutelktinio finansavimo platformą pritrauktos lėšos, kaip pritrauktos lėšos įtakos įmonės veiklos rodiklius iki lėšų grąžinimo termino pabaigos (verslo plane turi būti pateikiami pesimistinė ir optimistinė finansinių rodiklių prognozė visam planuojamam laikotarpiui iki lėšų grąžinimo finansuotojams termino pabaigos);

16.5. detalų lėšų finansuotojams atidavimo grafiką (taikoma, kai projekto savininkas išleidžia obligacijas);

16.6. jeigu finansuotojų naudai bus įkeičiamas turtas, projekto savininkas privalo pateikti turto aprašą, kuriame būtų nurodyta reali įkeičiamo turto rinkos vertė dokumentų pateikimo dienai, o taip pat išrašą iš Hipotekos registro įrodantį, kad įkeičiamas turtas nėra įkeistas pagal kitus projekto savininko įsipareigojimus;

16.7. kiti dokumentai ir (ar) informacija, kurios reikalauja Operatorius savo nuožiūra.

17. Operatoriaus atliekamas projektų savininkų kreditingumo vertinimas apima šiuos veiksmus:

17.1. informacijos apie projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus įsipareigojimus, surinkimas pagal šių Taisyklių 16 dalį ir įvertinimas;

17.2. projekto savininko galimybių vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams nustatytais terminais vertinimas (taikoma, kai projekto savininkas išleidžia obligacijas);

17.3. patikrinimas, ar projekto savininkui nėra iškelta bankroto byla;

17.4. patikrinimas, ar nėra LR Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnyje nurodytų pagrindų bankroto bylos iškėlimui;

17.5. patikrinimas, ar projekto savininkas yra mokus, t.y. ar laiku vykdo savo įsipareigojimus, ar pradelsti projekto savininko įsipareigojimai neviršija pusės į projekto savininko balansą įrašytos turto vertės;

17.6. identifikavimas galimų rizikų, susijusių su projekto savininko veiklos tęstinumu.

18. Projektų savininkų kreditingumo vertinimo atlikimo tikslais Operatorius remiasi projektų savininkų vadovų ir (ar) dalyvių pateiktais dokumentais ir rašytiniais paaiškinimais. Papildomai, Operatorius šiuos duomenis tikrina UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazėje arba surinkdamas kitus įrodymus.

Projektų savininkų kreditingumo vertinimo sistema

19. Projekto savininkų kreditingumo reitingui nustatyti atliekama finansinių rodiklių analizė ir įvertinamos su teikiamu projektu susijusios rizikos.

20. Projekto savininkų kreditingumo reitingui nustatyti analizuojami šie finansiniai rodikliai:

20.1. Skolos aptarnavimo rodiklis (angl. debt-service coverage ratio). Tai finansinis rodiklis, skirtas įvertinti galimybę išsipirkti savo finansines skolas. Formulė: skolos aptarnavimo koeficientas = veiklos pelnas / metinis skolos aptarnavimas.

20.2. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis (angl. equity book value / book value of liabilities). Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis parodo, kiek nuosavo kapitalo tenka bendrų įmonės ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, susijusių su įmonės veiklos ciklu bei skolinimusi, sumai. Formulė: nuosavas kapitalas / įsipareigojimai.

20.3. E. Altmano bankroto tikimybės rodiklis (angl. Altman‘s Z score). Altman modelis, skirtas įmonių, bankroto tikimybei įvertinti. Formulė: Z = 6,56•X1 + 3,26•X2 + 6,72•X3 + 1,05•X4

Kur:

- X1 = apyvartinis kapitalas / turtas;

- X2 = nepaskirstytas pelnas / turtas;

- X3 = pelnas iki apmokestinimo (EBIT) / turtas;

- X4 = akcinio kapitalo rinkos vertė / įsipareigojimai.

Jei Z reikšmė yra mažiau nei 1.10, bankroto tikimybė labai didelė. Jei ji svyruoja tarp 1.10 ir 2.59, bankrotas yra įmanomas, o jei yra daugiau nei 2.60 – bankroto tikimybė labai maža.

20.4. Finansinės skolos ir EBITDA santykis (angl. Financial debt to EBITDA ratio). Rodiklis, parodantis įmonės finansinį svertą bei su juo susijusį rizikingumo lygį – kuo didesnis rodiklis, tuo daugiau įmonė yra įsiskolinusi. Formulė: Skola/EBITDA = Grynoji skola / EBITDA

20.5. Grynojo pelno marža (angl. Net profit margin) parodo bendrovės ar projekto pelningumo normą. Formulė: grynojo pelno marža = grynasis pelnas / pajamos.

21. Vertinant su teikiamu projektu susijusias rizikas Operatorius pasitelkia šiuos kriterijus:

21.1. ūkio šakos rizika;

21.2. konkurencinė aplinka;

21.3. projekto verslo plano kokybė;

21.4. projekto savininko vadovybės ir personalo patirtis bei kompetencija.

22. Taisyklių 18 dalyje išvardinti projektų savininkų kreditingumui nustatyti naudojami finansiniai rodikliai bei 19 dalyje išvardintos su projektu susijusios rizikos vertinamos pagal šių Taisyklių Priede Nr. 2 pateiktą anketą.

23. Suskaičiavus Priede 2 pateiktos anketos bendrą balų skaičių, projektas yra priskiriamas vienai iš šių kategorijų:

23.1. Pirmajai kategorijai priskiriami projektai surinkę 23,3 balo – aukščiausias kreditingumo reitingas; projekto finansinė padėtis yra puiki. Projekto veiklos modelis yra labai vertingas, turintis stiprų finansinį pagrindą bei prognozuojamą stabilią veiklos aplinką;

23.2. Antrajai kategorijai priskiriami projektai surinkę nuo 23,29 iki 18,64 balo – aukštesnis nei vidutinis kreditingumo reitingas; projekto finansinė padėtis yra gera. Bendras veiklos modelis skiriasi nuo dabar esamų konkurentų, o konkurencinė aplinka yra prognozuojama ir stabili;

23.3. Trečiajai kategorija priskiriami projektai surinkę nuo 18,63 iki 13,98 balo – vidutinis kreditingumo reitingas; projekto finansinė padėtis yra vidutinė. Šioje kategorijoje esančio projekto finansiniai rodikliai yra patenkinami, o konkurencinė aplinka mažiau nuspėjama, tačiau stabili;

23.4. Ketvirtajai kategorijai priskiriami projektai surinkę nuo 13,97 iki 4,66 balo – žemesnis nei vidutinis kreditingumo reitingas; projekto finansinė padėtis yra silpna, tačiau patenkinama;

23.5. Penktajai kategorijai priskiriami projektai surinkę mažiau nei 4,65 balo – aukštas rizikos laipsnis, spekuliacinis arba įsipareigojimų nevykdantis reitingas; projekto finansinė padėtis yra labai silpna. Projektas yra labai pažeidžiamas bei stipriai priklausomas nuo trečiųjų šalių (verslo aplinkos) įtakos, ekonominių, finansinių sąlygų, todėl tikimybė nesilaikyti/ neišsimokėti kredito įsipareigojimų yra labai didelė.

24. Projektas bei jam priskirtas kreditingumo reitingas, kartu su Priede 2 pateikta anketa yra paskelbiamas Operatoriaus platformoje, jeigu projektas yra priskiriamas Ketvirtajai arba aukštesnei reitingo kategorijai.

25. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo atsisakyti paskelbti projektą sutelktinio finansavimo platformoje, jei:

25.1. Projekto savininkas nepateikia Operatoriui reikalingų dokumentų ir/ar paaiškinimų išvardintų šių Taisyklių 9 dalies 1 punkte bei 16 dalyje;

25.2. Projekto savininkui yra iškelta bankroto byla;

25.3. Egzistuoja bent vienas iš LR Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnyje nurodytų pagrindų bankroto bylos iškėlimui;

25.4. Projekto savininkas yra nemokus;

25.5. Suskaičiavus Priede Nr. 2 pateiktos anketos bendrą balų skaičių projektas yra priskiriamas penktai kreditingumo kategorijai „Įsipareigojimų nevykdantis“;

25.6. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriui trūksta informacijos Taisyklėse aprašytiems įvertinimams atlikti, arba turima informacija sudaro pagrindo manyti, kad projekto paskelbimas platformoje sukeltų grėsmę Operatoriaus ir (ar) finansuotojų interesams;

25.7. Egzistuoja kitos nei šioje Taisyklių dalyje išvardintos sąlygos, kurios gali turėti įtakos sėkmingam projekto įgyvendinimui ir/ar savalaikiam atsiskaitymui su finansuotojais.

26. Jeigu Projektas pagal Priede Nr. 2 pateiktos anketos rezultatus yra priskiriamas penktajai kreditingumo kategorijai, tačiau yra reikšmingų papildomų aplinkybių, tokių kaip obligacijų pirkėjų naudai įkeičiamas turtas, laidavimai ar kitos aplinkybės, kurios papildomai užtikrina ir apsaugo investuotojų interesus, Operatorius papildomai įvertinęs minėtas aplinkybes gali paskelbti Projektą platformoje kartu investuotojams atskleisdamas visą minėtą informaciją.

Operatoriaus darbuotojų funkcijos, atsakomybė ir tarpusavio bendradarbiavimas

27. Projektų savininkų reputacijos ir (ar) kreditingumo vertinime dalyvauja šie Operatoriaus darbuotojai: vadovas, atitikties pareigūnas, analizės skyriaus darbuotojas (ai), pardavimų skyriaus darbuotojas (ai). Operatorius tokiam vertinimui gali pasitelkti ir trečiuosius asmenis.

28. Vadovas yra pagrindinis asmuo atsakingas už tinkamą Platformos veiklos vykdymą bei tvirtina sutelktinio finansavimo projektus, kurie bus skelbiami sutelktinio finansavimo platformoje ir finansuotojams bus suteikta galimybė šiems projektams skirti sutelktinio finansavimo lėšas. Vadovas tvirtina projektui priskiriamą kategoriją bei priima galutinį sprendimą, ar projektas yra talpinamas Operatoriaus platformoje.

29. Atitikties pareigūnas užtikrina, kad platformos Operatoriaus veikla atitiktų LR sutelktinio finansavimo įstatymo bei susijusių teisės aktų keliamus reikalavimus. Atitikties pareigūnas taip pat atsakingas už LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei susijusių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, tinkamą sutelktinio finansavimo platformos klientų identifikavimą, užmegztų dalykinių santykių stebėseną bei atitinkamą Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos informavimą

30. Analizės skyriaus darbuotojai vertina sutelktinio finansavimo projektus, ar jų paskelbimas sutelktinio finansavimo platformoje bei galimybės finansuotojams jiems skirti sutelktinio finansavimo lėšas nekels rizikos pačiam Operatoriui ir (arba) finansuotojams. Šie darbuotojai taip pat bus atsakingi už informacinio dokumento ir (ar) prospekto, kurį rengs sutelktinio finansavimo projekto savininkas, vertinimą bei teiks rekomendacijas dėl šio dokumento Operatoriaus vadovui. Analizės skyrius taip pat vertins Projekto savininko užpildytas anketas bei visą pateiktą dokumentaciją bei informaciją, kurią tvirtins Operatoriaus vadovas.

31. Pardavimo skyriaus specialistas aktyviai bendraus su Operatoriaus klientais visais investavimo į vertybinius popierius klausimais, padės rengti sutelktinio finansavimo strategiją Projektų savininkams, organizuos vertybinių popierių per sutelktinio finansavimo platformą platinimą, konsultuos informacinio dokumento ir (arba) prospekto rengimo klausimais klientus, įskaitant finansuotojus. Pardavimo skyrius surinks iš Projektų savininkų visą reikalingą Projekto paskelbimui sutelktinio investavimo platformoje dokumentaciją, užpildytas anketas ir kitą su Projektu susijusią informaciją.

PROJEKTŲ SAVININKŲ REPUTACIJOS VERTINIMO ANKETA

____ - __ - __

Šia anketą pildo projekto savininko vadovas ir projekto savininko dalyvis (-iai), kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris (-ie) gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį projekto savininkui (jei projekto savininkas yra juridinis asmuo arba kita organizacija).

Vardas/ juridinio asmens pavadinimas

Pavardė

Buvusi pavardė (jei keitėsi)

Asmens kodas/ juridinio asmens kodas

Gimimo data

Gimimo vieta:

valstybė

savivaldybė

miestas

Pilietybė

Paso arba asmens tapatybės kortelės (pažymėti vieną)

numeris

išdavimo data

galiojimo data iki

išdavusi institucija

Gyvenamosios vietos/registracijos adresas:

valstybė

savivaldybė

miestas

gatvė

namo numeris

buto numeris

pašto kodas

Korespondencijos adresas (jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso):

valstybė

savivaldybė

miestas

gatvė

namo numeris

buto numeris

pašto kodas

Telefonas

Mobilusis telefonas

Elektroninis paštas

Pasirašančio anketą asmens pareigos/santykis su projekto savininku

1. Ar esate pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu teistumas nėra išnykęs arba nėra praėję 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo juridinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų nusikalstamų veikų (taikoma ir juridiniams asmenims; nurodomi Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės baudžiamojo kodekso arba kito panašaus užsienio valstybės įstatymo straipsniai, pagal kuriuos buvote teistas; data, kada buvote nuteistas; trumpai aprašoma nusikalstama veika):

Taip    Ne

2. Ar tiesiogiai arba netiesiogiai valdote (valdėte) kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti lemiamą įtaką juridiniam asmeniui, ar esate (buvote) vadovu juridinio asmens, kuriam buvo pritaikyta poveikio priemonė už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimų pažeidimą arba už tokį pažeidimą buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu, arba tas juridinis asmuo buvo pripažintas kaltu dėl šios anketos 1 punkte nurodyto nusikaltimo arba baudžiamojo nusižengimo (taikoma ir juridiniams asmenims; nurodomi Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės baudžiamojo kodekso arba kito panašaus užsienio valstybės įstatymo straipsniai, pagal kuriuos buvote teistas; data, kada buvote nuteistas; trumpai aprašoma nusikalstama veika):

Taip    Ne

3. Ar Jums daugiau kaip kartą per vienus metus buvo taikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, kai ši nuobauda arba poveikio priemonė buvo pritaikyta už LR Sutelktinio finansavimo įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimų pažeidimą; data, kai buvo taikyta administracinė sankcija (poveikio priemonė); trumpai aprašomos faktinės aplinkybės (taikoma ir juridiniams asmenims):

Taip    Ne

4. Ar anketa turi priedą su paaiškinimais arba papildoma informacija (jeigu atsakymas „taip“, 5 punkte nurodomas priedo lapų skaičius):

Taip    Ne

5. Prie anketos pridedamas priedas, kurio lapų skaičius __.

6. Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa anketoje ir jos prieduose pateikta reikalaujama informacija bei duomenys apie mane, kaip projekto savininko vadovą, arba apie projekto savininką, kaip juridinį asmenį, yra išsamūs ir teisingi. Esu pasirengęs (-usi) pateikti visus kitus dokumentus, duomenis ir informaciją bei paaiškinimus, kurių pareikalaus UAB FMĮ „Myriad capital“ (toliau – Operatorius), vertindamas projekto savininko reputacijai keliamus reikalavimus, ir (arba) kita kompetentinga institucija. Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad suprantu, jog Operatorius ir (ar) kita kompetentinga institucija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali tikrinti mano pateiktus duomenis ir informaciją, tam >neprieštarauju ir sutinku, kad Operatorius ir (ar) kita kompetentinga institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat ir susijusią su mano asmeniu, įskaitant ypatingus asmens duomenis, ne tik šios anketos pateikimo metu, bet ir man einant šioje anketoje nurodytas pareigas. Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad žinau, jog Operatorius ir (ar) kita kompetentinga institucija mano pateiktiems duomenims ir informacijai tikrinti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijas, kurioms įstatymų nustatyta tvarka gali būti atskleista Operatorius ir (ar) kita kompetentinga institucija mano pateikta informacija ir duomenys.

_________________________________________

(vardas, pavardė ir parašas; atstovavimo pagrindas, jeigu taikoma)

Projektų savininkų kreditingumo bei su projektu susijusių rizikų vertinimas

1

Skolos aptarvanivo koef. (DCR)

įvertis

balai

2

Skolos aptarnavimo koef. (DCR)

įvertis

balai

Pagal surinktą balų skaičių projektas priskiriamas kategorijai.