OPERATORIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Ši sutartis dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma Myriad financing, prieinamą adresu www.myriadfinancing.lt (toliau – Platforma), sudaroma tarp šių šalių (toliau – Šalys):

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Šios Sutarties pagrindu, Operatorius teikia sutelktinio finansavimo paslaugas Investuotojui, sudarant Investuotojui galimybę įsigyti Projekto savininko išleidžiamas finansines priemones, platinamas per Platformą (toliau – Paslaugos).

1.2. Šios Sutarties neatsiejama dalimi laikoma: Sutelktinio finansavimo platformos Myriad financing naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) ir Platformos privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika). Esant skirtumų tarp šios Sutarties, Taisyklių ir (ar) Politikos, taikomos šios Sutarties nuostatos. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi tokias pat reikšmes, kaip jos apibrėžtos Taisyklėse, išskyrus jei šioje Sutartyje būtų nurodyta kitaip.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Prieš pradedant naudotis Platforma ir Operatoriaus Paslaugomis, Investuotojas privalo įdėmiai perskaityti šią Sutartį ir Taisykles bei pateikti visą Operatoriaus reikalaujamą informaciją dėl Investuotojo tapatybės nustatymo.

2.2. Finansuotojas įsipareigoja prieš Finansavimo sandorių sudarymą susipažinti su rizikomis, susijusiomis su Finansinių priemonių įsigijimu bei įsigyjamų Finansinių priemonių suteikiamomis teisėmis ir pareigomis. Operatorius neturi pareigos vertinti Finansuotojų sudaromų sandorių tinkamumą Investuotojui, Investuotojas pats įvertina konkretaus Finansavimo sandorio tinkamumą jam.

3. ATLYGINIMAS

3.1. Investuotojo registracija prie Platformos yra nemokama.

3.2. Operatorius apie naujus įvedamus mokesčius, ar jau galiojančių mokesčių pasikeitimus privalo paskelbti Platformoje ne vėliau nei prieš 30 d. nuo jų įsigaliojimo.

4. ĮGALIOJIMAS

4.1. Ši Sutartis kartu yra ir įgaliojimas, kuriuo Investuotojas įgalioja Operatorių (su teise perįgalioti) Investuotojo vardu atlikti toliau nurodytus veiksmus, susijusius su Investuotojo sudarytų Finansavimo sandorių įgyvendinimu ir Finansinių priemonių įsigijimu:

4.1.1. sudaryti ir pasirašyti (kai reikia, ir notarų biure) bet kokius ir visus dokumentus, susijusius su finansinių priemonių įsigijimu ir sudarytų Finansavimo sandorių įgyvendinimu;

4.1.2. pateikti atitinkamoms institucijoms, įmonėms, organizacijoms, juridiniams ir kitiems asmenims, ir iš jų gauti visus ir bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis, susitarimus, deklaracijas, pažymėjimus, pažymas, prašymus, pareiškimus, pranešimus, patvirtinimus ar bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Finansinių priemonių įsigijimu ir sudarytų Finansavimo sandorių įgyvendinimu;

4.1.3. atlikti bet kokius kitu veiksmus, susijusius su aukščiau nurodytu.

4.2. Tuo atveju jei to pareikalautų Operatorius, Investuotojas įsipareigoja pasirašyti ir pateikti atskirą įgaliojimą, įgaliojant Operatorių atlikti aukščiau nurodytus veiksmus.

5. DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Operatorius rinks ir tvarkys Investuotojo asmens duomenis šios Sutarties vykdymui, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, taip pat kitais atvejais, kai Operatorius turi/turėtų pareigą rinkti ir tvarkyti Investuotojo asmens duomenis, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

5.2. Investuotojas turi teises, numatomas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

6. SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS

6.1. Šią Sutartį Investuotojas pasirašo ir patvirtina registracijos prie Platformos proceso metu.

6.2. Bus laikoma, kad Operatorius patvirtino šios Sutarties sudarymą, ją pateikiant Investuotojui.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Investuotojas be išankstinio kitos Šalies sutikimo negali perduoti trečiajam asmeniui iš šios Sutarties kylančių teisių ir pareigų.

7.2. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

7.3. Tuo atveju jei Investuotojas yra vartotojas, ginčai tarp Šalių sprendžiami Operatoriaus patvirtintoje vartotojų ginčų nagrinėjimo taisyklėse numatyta tvarka.

7.4. Tuo atveju jei Investuotojas nėra vartotojas, ginčo tarp Investuotojo ir Operatoriaus nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.