Sutelktinio finansavimo platformos Myriad Financing naudojimosi taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB FMĮ „Myriad capital“ sutelktinio finansavimo platformos Myriad Financing naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Platformos naudojimosi sąlygas ir tvarką, bei Finansuotojų, Projektų savininkų bei Operatoriaus tarpusavio santykius.

1.2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:

Projekto sąskaita – Elektroninių pinigų įstaigoje atidaroma Projekto savininko elektroninių pinigų sąskaita, skirta rinkti sutelktinio finansavimo lėšas.

Elektroninių pinigų įstaiga – viena iš Paysera įmonių grupės įmonių teikianti elektroninių pinigų paslaugas.

Operatorius – UAB FMĮ „Myriad Capital“, juridinio asmens kodas 304039352, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius, finansų maklerio įmonės licencijos Nr. C2.

Platforma – Operatoriaus administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.myriadfinancing.lt, per kurią yra vykdomi Finansavimo sandoriai.

Finansuotojas – asmuo finansuojantis Projektą.

Projekto savininkas – asmuo, kuris iniciuoja ir per Platformą paskelbia Projektą siekiant pritraukti Finansuotojų lėšas.

Patikėtinis – obligacijų savininkų patikėtinių teises atstovaujantis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymą.

Projektas – verslo, profesinės, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas Projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšas.

Naudotojas – Finansuotojas ir (ar) Projekto savininkas, kuris yra registruotas Platformos naudotojas.

Finansavimo sandoris – Finansuotojo ir Projekto savininko sudarytas sandoris, kuriuo Finansuotojas suteikia ar įsipareigoja suteikti Projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas, įsigyjant Projekto savininko išleistas finansines priemones.

Platinimo periodas – reiškia periodą, per kurį siekiama surinkti Minimalią investicijų suma Projektui finansuoti.

Minimali investicijų suma – per Minimalų platinimo periodą siekiama surinkti minimali sutelktinio finansavimo lėšų suma Projektui finansuoti.

Sutartis – Projekto savininko išleistų akcijų ar obligacijų pasirašymo sutartis.

1.3. Papildomai su šiomis Taisyklėmis, Naudotojams taikomi Operatoriaus privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika), kuriuos galima rasti čia: Politika. Politika yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir ja privaloma vadovautis kartu su Taisyklėmis.

1.4. Prieš pradedant naudotis Platforma, Naudotojas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles, įskaitant Politiką. Naudotojas, patvirtindamas registraciją Platformoje, kartu patvirtina, kad jis susipažino su Taisyklėmis bei Politika ir šios jam yra aiškios, suprantamos ir priimtinos.

2. OPERATORIAUS FUNKCIJOS

2.1. Operatorius, administruodamas Platformą, atlieka tik šias funkcijas:

2.1.1. suteikia galimybę Projekto savininkams per Platformą platinti išleidžiamas finansines priemones;

2.1.2. suteikia galimybę Finansuotojams per Platformą sudaryti Finansavimo sandorius;

2.1.3. prieš Projekto savininko priemonių platinimą, atlieka Projekto savininko kreditingumo ir reputacijos vertinimą, apimtimi, numatoma Operatoriaus patvirtintose Projekto savininko vertinimo taisyklėse;

2.1.4. suteikia galimybę per Platformą skelbti informaciją apie Projekto savininkus ir Projektus.

3. REIKALAVIMAI PROJEKTO SAVININKUI IR JŲ REGISTRAVIMAS PLATFORMOJE

3.1. Projekto savininku gali būti tik juridinis asmuo, atitinkantis nepriekaištingos reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Operatoriaus patvirtintose Projekto savininko vertinimo taisyklėse.

3.2. Projekto savininko vertinimas yra atliekamas kiekvieną kartą prieš ketinant paskelbti naują Projektą Platformoje. Toks vertinimas atliekamas vadovaujantis Operatoriaus patvirtintomis Projekto savininko vertinimo taisyklėmis. Projekto savininko vertinimas gali būti pavedama atlikti tretiesiems asmenims.

4. REIKALAVIMAI FINANSUOTOJAMS IR JŲ REGISTRAVIMAS PLATFORMOJE

4.1. Finansuotojas gali būti fizinis arba juridinis asmuo.

4.2. Operatorius, prieš registruojant naują Finansuotoją platformoje, įvertina tokio asmens tinkamumą tapti registruotu Platformos naudotoju.

4.3. Registruojantis prie Platformos, Finansuotojas pateikia Operatoriui šią informaciją:

4.3.1. jei Finansuotojas yra fizinis asmuo: (i) vardą, (ii) pavardę, (iii) gimimo datą, (iv) asmens kodą, (v) elektroninio pašto adresą, (vi) telefono numerį ir (vii) elektroninių pinigų sąskaitos ar kitos naudojamos banko sąskaitos identifikavimo duomenis ir kitus duomenis bei Operatoriaus prašomą informaciją;

4.3.2. jei Finansuotojas yra juridinis asmuo: (i) juridinio asmens pavadinimą, (ii) juridinio asmens kodą, (iii) registruotos buveinės adresą, (iv) elektroninio pašto adresą, (v) telefono numerį, (vi) elektroninių pinigų sąskaitos ar kitos naudojamos banko sąskaitos identifikavimo duomenis ir (vii) duomenis apie įgaliotą asmenį veikiantį juridinio asmens vardu (vardas, pavardė įgaliojimų ribos, jei taikoma) ir kitus duomenis bei Operatoriaus prašomą informaciją.

4.4. Finansuotojo tapatybė gali būti nustatoma šiais būdais:

4.4.1. Finansuotojo tapatybę nustatant naudojantis Elektroninių pinigų įstaigos duomenimis, jeigu Finansuotojas susieja savo elektroninių pinigų sąskaitą su Platforma;

4.4.2. Finansuotojo tapatybę nustatant kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris atitinka Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme nustatytus reikalavimus;

4.4.3. Finansuotojo tapatybę nustatant, jam fiziškai atvykus į Operatoriaus nurodytą vietą.

4.5. Finansuotojas, registruodamasis prie Platformos, pasirenka kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų bus nustatoma jo asmens tapatybė.

4.6. Tuo atveju jei Finansuotojo tapatybė yra nustatoma Taisyklių 4.4.1 (per Elektroninių pinigų įstaigą), Finansuotojas sutinka, kad Elektroninių pinigų įstaiga perduotų Operatoriui visus jo asmeninius duomenis (įskaitant ypatingus asmens duomenis, jei taikoma).

4.7. Finansuotojo fizinio asmens atveju, Finansuotojas, pateikdamas prašymą registruoti jį Platformos naudotoju, duoda sutikimą rinkti ir tvarkyti jo asmens duomenis.

4.8. Finansuotojas patvirtina, jog:

4.8.1. sudarydamas Finansavimo sandorius, Finansuotojas įvertins riziką ir sandorio priimtinumą Finansuotojui, o, esant poreikiui, naudosis specialistų konsultacijomis;

4.8.2. sumokės visus jam taikytinus mokesčius, susijusius su pajamomis, gautomis iš sudarytų Finansavimo sandorių ir kitus taikomus mokesčius; aiškumo tikslais, Operatorius neturi pareigos ir neatliks jokių atskaitymų ar mokesčių sulaikymų, nebent tai bus privaloma atlikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.8.3. Finansuotojas, sudarydamas Finansavimo sandorį, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Politika;

4.8.4. supranta, kad investavimas į Projektą yra susijęs su tam tikrais rizikos veiksniais ir Finansuotojo skirtos sutelktinio finansavimo lėšos Projekto įgyvendinimui, gali būti negrąžintos ir (ar) neuždirbti grąžos dėl Projekto savininko patirtų finansinių sunkumų, nemokumo ar kitų aplinkybių ir jokiais atvejais ir aplinkybėmis Operatorius neprisiima atsakomybės dėl Finansuotojo patirtų nuostolių ar negautų pajamų;

4.8.5. supranta, kad įsigijus Projekto savininko išleistus nuosavybės vertybinius popierius (t.y. akcijas), taps vienu iš Projekto savininko dalyvių, todėl visas teises ir pareigas, susijusias su įsigytais nuosavybės vertybiniais popieriais (t.y. akcijomis), Finansuotojas įgyvendins tiesiogiai be Operatoriaus pagalbos ir tarpininkavimo;

4.8.6. Operatorius gali pateikti nurodymą nuskaityti Finansuotojo mokėtinas sumas Operatoriui nuo Finansuotojo elektroninių pinigų sąskaitos ar kitų sąskaitų kredito įstaigose ar elektroninių pinigų įstaigose, kuriose Finansuotojas laiko lėšas;

4.8.7. Finansavimo sandorių sudarymas nepažeidžia jokių Finansuotojui taikomų teisės aktų, sudarytų sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų.

4.8.8. Finansuotojas, kuris yra juridinis asmuo, patvirtina, kad sudarydamas Finansavimo sandorį nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ir įmonės vidaus dokumentų ir turi visus reikalingus sprendimus ir leidimus tokiam Finansavimo sandoriui sudaryti, o juridinio asmens atstovas veikia neviršydamas savo įgaliojimų.

4.9. Finansuotojas įsipareigojimai:

4.9.1. naudotis Platforma ir Operatoriaus paslaugomis pateikiant tik teisingą, tikslią ir išsamią informaciją Nedelsiant pranešti apie informacijos, kuri buvo pateikta Operatoriui, pasikeitimus;

4.9.2. atlyginti visas išlaidas, honorarus, mokesčius ir rinkliavas, kurie atsiranda dėl Platformos ir (ar) Operatoriaus paslaugų naudojimo, kurie nurodomi Platformoje arba sutartyje su Operatoriumi;

4.9.3. nefinansuoti Projekto ar Projekto savininko kitais būdais nei per Platformą (įsipareigojimas galioja sudarius pirmąjį Finansavimo sandorį per Platformą);

4.9.4. iki Minimalaus platinimo periodo pabaigos, komunikuoti su kitomis Finansavimo sandorio šalimis tik naudojantis Platforma ir (ar) per Operatorių;

4.9.5. neperduoti arba neįvesti į Platformą duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, ar bet kokį kitą kodą, failus ar programas, skirtas trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jos įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas, įskaitant programas, kurios automatiškai sektų, naudotų ir (ar) išsaugotų Platformoje esančią/pateikiamą informaciją;

4.9.6. netobulinti ir kitaip nepaveikti Platformos papildomomis sistemomis ar naudoti kitas sistemas prisijungiant prie Platformos ar ja naudojantis.

4.10. Operatorius savo nuožiūra nustato reikalavimus Finansuotojo paskyros Platformoje slaptažodžiui (t. y. raidžių ir (ar) skaičių kombinacijai). Operatorius taip pat turi teisę saugumo ar kitais pagrindais bet kada reikalauti Finansuotoją pakeisti Naudotojo paskyros Platformoje slaptažodį.

4.11. Naudotojo, kaip Platformos vartotojo, vardas ir slaptažodis yra konfidencialūs ir Naudotojas privalo užtikrinti šių duomenų apsaugą ir neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims. Laikoma, kad asmuo, kuris naudojasi Finansuotojo prisijungimo prie Platformos duomenis, turi visus reikalingus Finansuotojo įgaliojimus, išduotus laikantis teisės aktų reikalavimų, kas suteikia tokiam asmeniui teisę naudotis Platforma ir Operatoriaus paslaugomis bei dalyvauti Finansavimo sandoriuose Finansuotojo vardu ir jo interesais. Finansuojas visais atvejais yra atsakingas už tokio asmens veiksmus naudojantis Platforma. Bet kokie šių duomenų saugumo pažeidimai, netekimo, vagystės ar neteisėto naudojimo atvejai turi būti nedelsiant pranešti Operatoriui elektroninių paštu arba telefonu šių Taisyklėse nurodytais kontaktiniais duomenimis.

5. FINANSAVIMO SANDORIS

5.1. Finansavimo sandorius gali sudaryti tik registruoti Naudotojai. Finansuotojas, sėkmingai prisiregistravęs prie Platformos, gali pradėti finansuoti Platformoje pateiktus Projektus.

5.2. Projekto savininkas per Platformą gali platinti akcijas ir obligacijas. Aiškumo tikslais, juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra akcinė bendrovė, per Platformą gali platinti nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, o juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė, gali platinti tik skolos vertybinius popierius.

5.3. Primą kartą atliekant atitinkamos rūšies Finansavimo sandorį, Finansuotojas privalo atlikti tokio sandorio priimtinumo (angl. appropriate test) testą (toliau – Priimtinumo testas), skirtą nustatyti, ar tokios rūšies Finansavimo sandoris yra priimtinas Finansuotojui.

5.4. Priimtinumo testas atliekamas Finansuotojui sprendžiant testą, kurio pagrindu įvertinamos Finansuotojo turimos žinios apie prisiimamą riziką sudarant Finansavimo sandorį ir sukaupta investavimo patirtis.

5.5. Operatorius, nustatydamas sutelktinio finansavimo sandorių priimtinumą, vadovaujasi Finansuotojo pateikta informacija.

5.6. Atlikdamas Priimtinumo testą, Finansuotojas įsipareigoja nesinaudoti jokių asmenų pagalba (ar pavesti atlikti testą kitam asmeniui). Atlikdamas Priimtinumo testą, Finansuotojas patvirtinta, kad Priimtinumo testą atliko savarankiškai, vadovaujantis savo turimomis žiniomis bei patirtimi.

5.7. Tuo atveju, jei Priimtinumo testo rezultatai rodo, kad Finansavimo sandoriai nėra priimtini Finansuotojui, Operatorius apie tai įspėja Finansuotoją ir pakartotinai pateikia informaciją apie su investavimu susijusias rizikas, įkaitant informaciją apie galimą visišką ar dalinį Projektui skirtų lėšų praradimą, riziką, kad Finansuotojas gali negauti tikėtino pelno, finansavimo likvidumo riziką, taip pat kitas sutelktiniam finansavimui būdingas rizikas, pateikdama jų aprašymus.

5.8. Po papildomų Operatoriaus įspėjimų apie galimas rizikas, susijusias su Finansavimo sandoriais, kurios nurodomos vadovaujantis Taisyklių 4.7 punkto reikalavimais, Finansuotojas gali priimti sprendimą tęsti finansavimo per Platformą veiklą.

5.9. Platformoje bus skelbiama tokia informacija apie Finansavimo sandorius: (i) finansinių priemonių įsigijimo ir išpirkimo kainos (obligacijų atveju) nustatymo tvarka; (ii) finansinių priemonių (akcijų ar obligacijų) kaina; (iii) finansinių priemonių (akcijų ar obligacijų) apmokėjimo tvarka, sąlygos ir terminai; (iv) finansinių priemonių (akcijų ar obligacijų) neapmokėjimo laiku pasekmės; (v) finansinių priemonių (obligacijų atveju) išpirkimo iš Investuotojo sąlygos; (vi) finansinių priemonių (obligacijų atveju) laikymo terminas, po kurio Projekto savininkas išpirks finansines priemones iš Finansuotojo; (vii) pareikalavimo išpirkti (obligacijų atveju) finansines priemones anksčiau nustatyto termino, pasekmės; (viii) Minimali investicijų sumą; (ix) Platinimo periodas, bei kita informacija.

5.10. Platformoje bus skelbiama tokia informacija apie Projektą: (i) Projekto aprašymas; (ii) Projekto grąžos tikslai; (iii) pagrindinės Projekto vystymo rizikos; (iv) Projekto finansavimo periodas; (v) Surinktų finansavimo lėšų suma; (vi) Projekto savininko išleistų finansinių priemonių apskaitą vykdantis subjektas; (vii) finansinė projekto įgyvendinimo informacija bei kita informacija.

5.11. Finansuotojas, sudaręs Finansavimo sandorį dėl akcijų ir (ar) obligacijų įsigijimo, atitinkamai pasirašys akcijų pasirašymo ar obligacijų pasirašymo sutartį, kuriose detalizuojama akcijų ir obligacijų pasirašymo tvarka.

6. PROJEKTAS

6.1. Operatoriaus sprendimu, Projekto savininkas tuo pat metu Platformoje gali leisti paskelbti daugiau nei vieną Projektą.

6.2. Minimali investicijų suma ir Platinimo periodas kiekvieno Projekto atveju yra nustatomas atskirai ir paskelbiamas Platformoje. Nesurinkus Minimalios investicijų sumos per Minimalų platinimo periodą, Projektas atšaukiamas iš Platformos ir Finansuotojui grąžinamos Finansavimo sandorio metu sumokėtos lėšos.

6.3. Jeigu Projekto savininko ketinama platinti finansinių priemonių bendra emisijos vertė viršija 100 000 EUR, tačiau nesiekia 5 000 000 EUR per 12 mėnesių laikotarpį, Projekto savininkas privalo Operatoriui pateikti informacinį dokumentą, parengtą pagal Operatoriaus pateiktą šabloną.

6.4. Projekto savininkas, norėdamas paskelbti Projektą per Platformą, privalo užpildyti specialią registracijos formą apie Projektą, kurią galima rasti čia, arba kitu būdu susiekti su Operatoriumi.

6.5. Kartu su užpildyta forma, Projekto savininkas privalo pateikti formoje nurodytus dokumentus, įskaitant užpildytą informacinį dokumentą, verslo planą, planuojamo Projekto biudžetą, nekilnojamojo ar kito turto vertinimą, atliktą profesionalaus turto vertintojo, turinčio atitinkamą teisę teikti vertinimo paslaugas (jeigu taikytina), informaciją ir dokumentus, patvirtinančius Projekto savininko finansinę padėtį (kreditingumą), ir kitą informaciją ir dokumentus, kuri yra reikalingą parengti Projekto rizikos vertinimą ir informaciją, kuri bus paskelbta Platformoje apie Projektą.

6.6. Operatorius, įvertinęs Projekto savininko pateiktą registracijos formą bei papildomą informaciją ir (ar) dokumentus, jeigu tokių reikalauja Operatorius, laikydamasis šių Taisyklių nuostatų:

6.6.1. patvirtina Projekto skelbimą Platformoje ir pateikia Projekto savininkui peržiūrėti suformuotą informaciją, kuri bus skelbiama Platformoje; nurodo, kada planuojama aktyvuoti Projektą Platformoje bei prašo patvirtinti Projekto finansavimo Platformoje aktyvavimą;

6.6.2. atmeta Projekto skelbimą Platformoje.

6.7. Prieš aktyvuojant Projektą, Projekto savininkas privalo išreikšti savo valią, kad sutinka, jog Projekto paskelbimas Platformoje laikomas įpareigojančiu Projekto savininko pasiūlymu Finansuotojams sudaryti Finansavimo sandorius per Platformą nurodytomis finansavimo sąlygomis (Projekto savininkas atitinkamai pažymi Platformos sistemoje, kad yra pateikiamas įpareigojantis pasiūlymas finansuotojams įsigyti Projekto savininko išleidžiamas finansines priemones).

6.8. Projekto savininkai privalo atidaryti Projektui sąskaitą, kuri bus naudojama surinkti Finansavimo sandorių lėšas, skirtas apmokėti Projekto savininko išleidžiamoms finansinėms priemonėms (akcijoms ar obligacijoms).

6.9. Finansuotojui pervedus sutelktinio finansavimo lėšas į atidarytą Projekto sąskaitą, jų naudojimas yra apribojimas iki tol, kol surenkama Minimali investicijų suma. Jeigu per nustatytą Minimalų platinimo periodą nėra surenkama Minimali investicijų suma, Projektas yra atšaukiamas iš Platformos. Finansavimo sandorių pagrindu pervestos Finansuotojų lėšos grąžinamos Finansuotojams. Projekto savininkų prašymu gali būti sumažinama Minimali investicijų suma arba pratęsiamas Platinimo periodas, tačiau tokios galimybės egzistavimas bus atskleidžiamas skelbiamoje informacijoje apie Projektą.

6.10. Projekto savininkas įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki numatytos Projekto aktyvavimo Platformoje dienos, kurią nurodo Operatorius, raštu informuoti Operatorių apie:

6.10.1. bet kokios anksčiau pateiktos informacijos ir dokumentų pasikeitimus, įskaitant Projekto savininko kontaktinius duomenis, ir (ar) Platformoje planuojamą paskelbti informaciją apie Projektą;

6.10.2. Projekto savininko finansinės padėties pablogėjimą ir (ar) aplinkybes, dėl kurių sumažėtų ar gali kilti grėsmė Projekto savininko kreditingumui;

6.10.3. kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Projekto savininko galimybės tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal Finansavimo sandorius ar sutartį su Operatoriumi;

6.10.4. kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali turėti įtakos Projekto savininko finansinei padėčiai ateityje (pvz., naujus prisiimtus skolinius įsipareigojimus);

6.10.5. kiekvieną aplinkybę, kuri kelią grėsmę Projekto įgyvendinimui (pvz., reikalingų leidimų Projektui įgyvendinti negavimą);

6.10.6. bet kokį teismo ar arbitražo ir (ar) kitą procesą (pvz., išieškojimo ir kt.), jeigu tai gali pabloginti Projekto savininko finansinę padėtį ar kelti grėsmę Projekto įgyvendinimui;

6.11. Operatorius, gavęs aukščiau nurodytą informaciją, turi teisę atsisakyti aktyvuoti Projektą Platformoje.

6.12. Projektas savininkas 2 kalendorinės dienos prieš planuojamą Projekto aktyvavimą Platformoje privalo dar kartą peržiūrėti planuojamą skelbti Platformoje informaciją, susijusią su Projekto savininku ir Projektu bei patvirtinti, kad informacija yra teisinga.

6.13. Prieš Projekto aktyvavimą Platformoje, Projekto savininkas privalo gauti planuojamai platinti emisijai ISIN kodą, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir informuoti Operatorių apie finansinėms priemonėms priskirtą ISIN kodą.

7. NAUDOTOJŲ PASKYRA IR ATLIEKAMI MOKĖJIMAI

7.1. Kiekvienam Naudotojui sukuriama asmeninė paskyra Platformoje su tikslu registruoti jo atliktų Finansavimo sandorių istoriją ir detalią Finansavimo sandorių informaciją. Aiškumo tikslais, asmeninė paskyra Platformoje nėra laikoma asmenine vertybinių popierių sąskaita, kurioje būtų atliekama vertybinių popierių apskaita pagal Lietuvos Respublikos ar kitos šalies teisės aktus.

7.2. Naudotojas gali turėti tik vieną individualią paskyrą Platformoje.

7.3. Finansavimo sandorių pagrindu surinktos lėšos yra kaupiamos ir laikomos Projekto sąskaitoje.

7.4. Vykdant Projekto savininko išleistų finansinių priemonių išpirkimą, Projekto savininkas lėšas, skirtas išpirkti Finansuotojo įsigytas finansines priemones ir investicijos grąžą (jei tokia būtų), perves į Finansuotojo nurodytą Elektroninių pinigų ar kitą nurodytą sąskaitą, kurią Finansuotojas pateikė registruodamasis prie Platformos arba atskirai nurodė Projekto savininkui.

7.5. Tuo atveju jei Finansuotojas, pervesdamas lėšas pagal Finansavimo sandorį, perves mažesnę lėšų sumą, nei lėšų suma, reikalinga atsiskaityti už ketinamas įsigyti Projekto savininko išleistas finansines priemones, bus laikoma, kad Finansuotas įsigijo tik tokį finansinių priemonių skaičių, kiek pakaktų apmokėti atitinkamą skaičių finansinių priemonių. Jei Finansuotojas perveda didesnę lėšų sumą, nei pakaktų atsiskaityti už nurodytas ketinamas įsigyti Finansines priemones, likusi lėšų suma grąžinama Finansuotojui.

7.6. Pervedus lėšas į Projekto sąskaitą, šios tampa Projekto savininko nuosavybe. Iki Minimalaus platinimo periodo pabaigos, naudojimasis lėšomis, esančiomis Projekto sąskaitoje yra apribotas. Projekto savininkas gali pradėti naudoti lėšas, esančias Projekto sąskaitoje tik po Minimalaus platinimo periodo pabaigos. Jeigu pasibaigus Minimaliam platinimo periodui nėra surinkta Minimali suma, Operatorius pateikia Elektroninių pinigų įstaigai nurodymą grąžinti Projekto sąskaitoje esančias lėšas atitinkamiems Finansuotojams.

7.7. Operatorius yra tik Platformos administratorius, kuris pagal Naudotojų per Platformą inicijuotus Finansavimo sandorius, perduoda informaciją Elektroninių pinigų įstaigai, kuri atlieka mokėjimus tarp Naudotojų. Operatoriaus atliekami veiksmai nėra ir negali būti vertinami kaip mokėjimų funkcijų atlikimas ir (ar) mokėjimo paslaugų teikimas.

8. SUTELKTINIO FINANSAVIMO PROCESAS

8.1. Finansuotojui nusprendus įsigyti Projekto savininko išleistas akcijas arba obligacijas, Finansuotojas ir Projekto savininkas pasirašo akcijų pasirašymo arba obligacijų pasirašymo sutartį. Akcijų ir obligacijų pasirašymo sutartys sudaromos pagal akcijų pasirašymo ir obligacijų projektus skelbiamus Platformoje.

8.2. Finansuotojai, naudodamiesi Platforma, nustato, kiek Projekto savininko akcijų ar obligacijų vienetų ruošiasi įsigyti, bei išreiškia valią, kad sutinka su Sutartimi ir kitų susijusių dokumentų nuostatomis. Finansuotojas, pervesdamas lėšas į Projekto sąskaitą, išreiškia Finansuotojo sutikimą Projekto savininko išleidžiamų finansinių priemonių įsigijimo sąlygoms ir Sutarties nuostatoms. Lėšų pervedimas į Projekto sąskaitą yra laikomas Sutarties pasirašymu ir Sutarties nuorašas (PDF formatu) persiunčiamas į Naudotojų registracijos prie Platformos metu nurodytus elektroninius pašto adresus bei asmenines paskyras Platformoje. Aiškumo tikslais, Sutartis bus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Finansuotojo lėšos bus įskaitytos į Projekto sąskaitą. Papildoma Sutarčių pasirašymo procedūra nėra atliekama, išskyrus jei Operatorius paprašytų Finansuotojo papildomai pateikti pasirašytą Sutarties kopiją.

8.3. Finansinės priemonės bus pasirašomos laiko prioriteto principu: jeigu gauta daugiau paraiškų įsigyti (pasirašyti) finansines priemones negu maksimalus finansinių priemonių emisijos kiekis, bus taikomas ne proporcingumo principas (įvykdant proporcingą dalį visų paraiškų), o laiko pirmenybės principas – pirmiausia bus vykdomos anksčiausiai pateiktos paraiškos tol, kol bus pasirašytos visa finansinių priemonių emisija, o perteklinės paraiškos bus anuliuojamos.

8.4. Surinkta sutelktinio finansavimo lėšų suma grąžinama Finansuotojams ir Projektas yra atšaukiamas iš Platformos, jeigu iki Minimalaus platinimo periodo pabaigos (kol taikomi lėšų naudojimo apribojimai) atsiranda aplinkybės, kurios Operatoriaus vertinimu gali turėti neigiamą įtaką Finansuotojams, Projekto savininko finansiniai padėčiai (kreditingumui) ir reputacijai.

8.5. Kitos Finansavimo sandorio sąlygos yra apibrėžiamos Sutartyse.

8.6. Naudotojas privalo saugoti sudarytų Sutarčių kopijas, tokias Sutartis išspausdinant ar elektroniniu formatu.

9. PATIKĖTINIS

9.1. Projekto savininkui (t. y. emitentui) išleidžiant obligacijas, Projekto savininkas kartu su Patikėtiniu pasirašo obligacijų savininkų interesų gynimo sutartį, kuria Patikėtinis įsipareigoja ginti obligacijų savininkų (t.y. Finansuotojų) teises ir teisėtus interesus, kaip jis gintų savo teises ir teisėtus interesus būdamas visos obligacijų emisijos savininkas santykiuose su Projekto savininku. Patikėtiniu gali būti tik asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymą.

9.2. Platformoje kartu su informacija apie Projektą taip pat pateikiama Obligacijų savininkų interesų gynimo sutartis.

9.3. Detalios Patikėtinio, Projekto savininko bei Finansuotojo (obligacijų savininko) teisės ir pareigos apibrėžiamos Obligacijų savininkų interesų gynimo sutartyje.

9.4. Projekto savininkas moka Patikėtiniui Obligacijų savininkų interesų gynimo sutartyje numatytą atlygį.

10. TAIKYTINI MOKESČIAI IR BAUDOS

10.1. Projekto savininko mokamų mokesčių Operatoriui suma ir jų mokėjimo tvarka apibrėžiama tarp Projekto savininko ir Operatoriaus sudaromoje sutartyje dėl Projekto paskelbimo ir Projekto savininko finansinių priemonių išplatinimo.

10.2. Finansuotojo mokėtini mokesčiai Operatoriui ir jų mokėjimo tvarka, neapmokėjimo laiku pasekmės, apibrėžiamos su Finansuotoju sudaromoje Operatoriaus paslaugų teikimo sutartyje.

11. IŠLEISTŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ APSKAITA

11.1. Per Platformą platinamų Projekto savininko išleistų finansinių priemonių apskaita tvarkoma laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų.

11.2. Subjektas, vykdantis Projekto savininko išleistų finansinių priemonių apskaitą, bus nurodomas informacijoje prie kiekvieno konkretaus Projekto.

12. ASMENS DUOMENYS

12.1. Naudotojai, sutikdami su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Operatorius rinktų ir tvarkytų jų asmens duomenis. Naudotojai suteikia Operatoriui teisę tvarkyti savo asmens duomenis Nuostatuose nurodytais tikslais ir apimtimi, taip pat teisės aktuose numatytu pagrindu ir būdais.

12.2. Operatorius turi teisę tvarkyti visus Naudotojų duomenis, kuriuos Naudotojai pateikė Operatoriui. Operatorius taip pat turi teisę ieškoti ir rinkti informaciją apie Naudotojus iš įvairių registrų, viešai prieinamų šaltinių ir (ar) trečiųjų asmenų.

13. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

13.1. Kontaktiniai Operatoriaus duomenys:

adresas: Konstitucijos pr. 21A, LT-08130, Vilnius;

elektroninio pašto adresas: info@myriadfinancing.lt;

telefonas: +370 616 10360

13.2. Komunikacija tarp Operatoriaus ir Naudotojų vyksta pateikiant užklausą šiose Taisyklėse nurodytais šalių kontaktiniais duomenimis.

13.3. Operatorius su Naudotojais susisiekia Naudotojų kontaktiniais duomenis, kuriuos jie pateikė registracijos platformoje metu. Naudotojas privalo nedelsiant pranešti Operatoriui apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba atnaujinti juos savo paskyroje Platformoje. Jeigu Naudotojas nepraneša Operatoriui apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba jų neatnaujina savo paskyroje Platformoje, pranešimo pateikimas Naudotojui paskutiniais jo nurodytais kontaktiniais duomenimis yra laikomas tinkamai pateiktu.

13.4. Naudotojas sutinka, kad Operatorius pranešimus Naudotojui siųstų Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu.

13.5. Pranešimas, pateiktas per Platformą arba elektroniniu paštu laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo pateikimo dienos.

13.6. Po Projekto savininko išleistų finansinių priemonių įsigijimo, Projekto savininkas ir Finansuotojas komunikuoja jų investavimo dokumentuose nurodytu būdu.

14. TEISINIŲ SANTYKIŲ SU NAUDOTOJAIS NUTRAUKIMAS

14.1. Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti santykius su Naudotojais ir neleisti naudotis Platforma šiais atvejais:

14.1.1. Naudotojas nevykdo pareigų numatytų šiose Taisyklėse, Politikoje ir sutartyse, sudarytose tarp Operatoriaus ir Naudotojo;

14.1.2. Naudotojas pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir (ar) nepilną informaciją/ dokumentus;

14.1.3. Naudotojai, naudodamiesi Platforma pažeidžia arba galimai pažeidžia taikomus teisės aktus;

14.1.4. Operatorius gauna nurodymą iš institucijų sustabdyti bet kokius santykius ar bendradarbiavimą su Naudotoju.

14.2. Naudotojas gali nutrauki santykius su Operatoriumi Naudotojui pateikus atitinkamą prašymą ir esant visoms šioms sąlygoms:

14.2.1. Yra užbaigti visi per Platformą vykdomi Finansavimo sandoriai (Finansavimo sandoris laikomas užbaigtu, kai Finansuotojas įgyja nuosavybę į Projekto savininko išleistas finansines priemones, arba Projektas nutraukiamas);

14.2.2. Naudotojas neturi jokių neįvykdytų finansinių įsipareigojimų Operatoriui.

14.3. Operatorius turi teisę apriboti Naudotojo teisę naudotis Platforma ir Operatoriaus paslaugomis, įskaitant ir visišką Naudotojo pašalinimą iš Platformos, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Operatorius mano esant būtina, įskaitant, bet neapsiribojant, savo, kaip teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Operatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Platformos funkcinį veikimą ir (ar) kitų Naudotojų teises ir pareigas bei teisės aktų laikymąsi.

14.4. Visais atvejais, kai Operatorius pagrįstai mano, kad Naudotojas pateikia netikslią ar melagingą informaciją apie save, atlieka nusikalstamas veikas, įskaitant, bet neapsiribojant, užsiima pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veikla, ir (ar) neteisėtai naudojasi ne jam priklausančiais asmens duomenimis bei kitais atvejais, Operatorius pasilieka sau teisę apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

15. OPERATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAI

15.1. Operatoriaus veiksmai neapima:

15.1.1. tarpininkavimo paslaugų sudarant Finansavimo sandorius;

15.1.2. garantavimo ar kitokio užtikrinimo, kad Projekto savininkai tinkamai vykdys savo finansines prievoles Finansuotojams;

15.1.3. paskolų ar kitokio finansavimo teikimo Naudotojams;

15.1.4. teisinių paslaugų teikimo;

15.1.5. nekilnojamo turto sandorių vykdymo ar konsultacijų teikimo susijusiais klausimais;

15.1.6. mokėjimo paslaugų teikimo ir (ar) elektroninių pinigų leidimo.

15.2. Operatorius yra tik Platformos administratorius, todėl Operatorius nėra atsakingas ir negali būti laikomas kaltu už:

15.2.1. Naudotojų įsipareigojimų nevykdymą kitiem Naudotojams, įskaitant Naudotojų mokėjimų vėlavimą;

15.2.2. Naudotojų pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą realybei;

15.2.3. Elektroninių pinigų įstaigos veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant elektroninių pinigų sąskaitų, atidarytų Elektroninių pinigų įstaigoje, naudojimo sutrikimus, įskaitant Elektroninių pinigų įstaigos nemokumą, bankrotą ar kitokius veiksmus;

15.2.4. trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, dėl kurių kaltės sutriktų naudojimasis Platforma ir (ar) Operatoriaus paslaugomis ir Naudotojai dėl to patirtų nuostolius;

15.2.5. skolų išieškojimo iš Projektų savininko procesą;

15.2.6. Platformoje naudojamų/pateiktų dokumentų teisinį privalomumą, apimtį, turinį, tinkamumą ir vykdymą, įskaitant tuos dokumentus, kurie naudojami sudaryti Finansavimo sandorius Platformoje;

15.2.7. Platformos ir (ar) Operatoriaus bei Patikėtinio veiklos pakeitimą, išplėtimą ar nutraukimą;

15.2.8. Platformoje pateiktų Projekto savininko ir (ar) Projekto prognozių tikrumą ir tikslumą, įskaitant finansinius rodiklius;

15.2.9. kitų Naudotojų neteisėtą elgesį ir (ar) Taisyklių pažeidimus, įsipareigojimų pagal Sutartis nevykdymą;

15.2.10. Naudotojų nuostolius, jeigu jie atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų sutrikimų;

15.2.11. jokius įpareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant mokesčių teisės aktus, gali kilti Naudotojams sudarant ir (ar) vykdant Finansavimo sandorius, išskyrus atvejus, kai mokesčių teisės aktai Operatoriui nustato konkrečias privalomas mokesčių deklaravimo, išskaičiavimo ir (ar) sumokėjimo prievoles;

15.2.12. Patikėtinio veikimą ir (ar) neveikimą;

15.2.13. Naudotojų nuostolius, jeigu jie atsirado dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, įskaitant priežiūros institucijų rekomendacijas, gaires ar pozicijas.

15.2.14. Platformos veiklos nutraukimą dėl bet kokių priežasčių.

15.3. Operatoriaus atliekamas Projekto paskelbimas ar rizikos priskyrimas konkrečiam Projektui nėra laikomas investavimo rekomendacija ar kitokiu Operatoriaus patvirtinimu dėl projekto savininko finansinio stabilumo (kreditingumo), Projekto pagrįstumo, perspektyvos, investicijos į Projektą saugumo, finansuotojų galimybės atgauti suteiktas sutelktinio finansavimo lėšas, galimybės uždirbti grąžą dividendų ar palūkanų forma ir pan. Tokie Operatoriaus veiksmai negali būti laikomi siūlymu įsigyti konkrečias Projekto savininko leidžiamas finansines priemones.

15.4. Operatoriaus atsakomybė kyla tik dėl žalos, kuri atsirado dėl Operatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo ir tik už patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos privalo įrodyti Naudotojas.

16. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

16.1. Finansuotojas įsipareigoja visą sužinotą informaciją apie Projekto savininką ir Projektą laikyti konfidencialia ir neatskleisti tokios informacijos jokiems tretiesiems asmenims ir nenaudoti tokios informacijos savo ar trečiųjų asmenų naudai gauti.

16.2. Finansuotojas įsipareigoja neatskleisti ir nenaudoti savo ar kitų asmenų naudai Operatoriaus veiklos principų ir Platformos veikimo principų.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, Politiką ir kitus Operatoriaus naudojamus dokumentus apie tai pranešdamas Platformoje. Dokumentų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje dienos ir galioja visiems Naudotojams. Naudotojas patvirtina sutikimą su atliktais dokumentų pakeitimais naudodamasis Platformos sistema. Naudotojas turi teisę nesutikti su atliktais pakeitimais. Toks nesutikimas neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal galiojančias Sutartis, kurių viena iš šalių yra toks Naudotojas, tačiau Naudotojas negali sudaryti naujų Sutarčių ir (ar) naudotis Platforma bei kitomis Operatoriaus paslaugomis. Pakeitimai atlikti dėl technologinių pasikeitimų ar sąlygoti teisės aktų pasikeitimų galios visoms sutartims.

17.2. Projekto savininkas negali perleisti savo teisių ar įsipareigojimų kitam asmeniui, įskaitant verslo perleidimą, reorganizavimą ir pan.

17.3. Šioms Taisyklėms, Nuostatoms ir kitiems Platformoje pateikiamiems dokumentams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Sutartims ar susijusiems dokumentams, gali būti taikoma užsienio valstybės teisė.

17.4. Visi ginčai tarp Naudotojų ir Operatoriaus sprendžiami derybų keliu. Nesutarimai tarp Naudotojų ir Operatoriaus yra sprendžiami vadovaujantis skundų nagrinėjimo tvarka, kuri pateikiama čia skundų nagrinėjimo tvarka. Nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas teisme, kurio kompetencijai toks ginčas būtų priskiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Operatoriaus buveinės registracijos adresu.

17.5. Sutartyse gali būti numatyta, kad ginčai, kylantys iš sutelktinio finansavimo sandorio sprendžiami arbitražo teisme.

17.6. Pripažinus šių Taisyklių ar kitų susijusių dokumentų nuostatą negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Taisyklių nuostatų ar kitų susijusių dokumentų nuostatų galiojimui.

17.7. Platformoje pateikiama informacija nėra skirta platinti kitoje valstybėje, kur tokios informacijos naudojimas būtų uždraustas įstatymų ar kitų teisės aktų.

17.8. Platforma ir Platformoje pateikiama informacija yra saugoma autorių teisių. Platformoje pateikiamą medžiagą, informaciją, turinį galima kopijuoti, parsisiųsti, saugoti, atgaminti, atspausdinti ar kitaip naudoti tik asmeniniais Naudotojo tikslais ir tik tiek, kiek susiję su Platformos ir Operatoriaus teikiamų paslaugų naudojimu.

17.9. Platformoje naudojamos lietuvių ir anglų kalbos.